Positiva resultat när 100% RME testats i traktorer

Svenskt jordbruk anses vara ett av världens mest hållbara men det finns utmaningar i att göra jordbruket helt fossilfritt. För att nå dit måste drivmedlen i lantbruksmaskinerna bli fossilfria och det bästa vore självklart om fossilfria drivmedel kunde användas i befintliga maskiner, utan modifiering. Ett drivmedel som har den potentialen är RME (RapsMetylEster) och för att bevisa det har Lantmännen Maskin tillsammans med Energifabriken låtit testa RME i två nya traktorer från Valtra och resultaten är mycket lovande.

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som är ett fossilfritt drivmedel har sedan tidigare godkänts för användning i Valtras traktorer, men kan inte ensamt ersätta diesel som drivmedel i traktorer. Dels för att tillgången på ren HVO inte räcker till och dels för att merkostnaden blir för stor, delvis på grund av skattelättnader för diesel i lantbruket. Därför är RME, som normalt sett används som komponent i de flesta dieselbränslen, intressant. Det går att använda 100% RME (RME100) och det görs redan i transportbranschen men det görs sällan i traktorer.

– Erfarenheten att köra på 100% RME i lantbruk är begränsad och det är idag svårt att hitta traktorer som är typgodkända för RME. Eftersom traktortillverkarna inte godkänner användning av RME hålls användningen tillbaka. Bränslet har annars fördelen att det är billigare än diesel, så även om förbrukningen är högre är det ett ekonomiskt intressant alternativ. RME har också en fördel i att det inte är giftigt vilket minskar riskerna och underlättar förvaring och hantering. Det är också därför vi vill genomföra det här testet, säger Per Wretblad, projektledare på Lantmännen.

Två nya traktorer från Valtra användes i testet under växtodlingssäsongen 2020. Traktorerna var fabriksnya vid testets början och inga förändringar eller justeringar gjordes på någon av dem. Förutom att testa hur RME påverkade köregenskaper och motorns effekt undersöktes om skillnaden i bränsleförbrukning mellan diesel och RME100 påverkades av det lägre arbetsvarvtalet. Därför var båda traktorerna av EcoPower-modeller vilket innebär att de kan köras med lägre varvtal i praktisk användning. Traktorerna har testats på gårdar i Östergötland och i Uppland under 550 timmar vardera.

– Tidigare har RME förknippats med försämrade köregenskaper för lantbruksmaskiner men Energifabrikens RME är anpassad för att användas i vårt nordiska klimat i 100% drift vilket kommer att ändra på det och därmed öka potentialen i raps som drivmedelråvara. Där är Sverige i en bra position för att bli självförsörjande. Gårdstestet är också ett bevis på att svenskt lantbruk tar klimathotet på allvar och söker lösningar. Förhoppningen är att svensk raps ska kunna driva oss och våra traktorer mot ett fossilfritt lantbruk, säger David Varverud, delägare och projektansvarig på Energifabriken.

Positiva resultat

Förutom att intervjua förarna kring deras upplevelser och erfarenheter av att köra på RME, har även effektmätningar genomförts där också bränsleförbrukning och AdBlue-förbrukning analyserades. I systemet för avgasrening finns sensorer som mäter halterna av kväveoxider (NOx) och dessa sensorvärden registrerades också under effektmätningarna, som genomfördes med såväl RME som diesel och HVO.

– Förarna av de båda traktorerna har inte kunnat märka något onormalt i hur traktorerna fungerat eller presterat. Samtliga svar pekar på att det inte går att avgöra att RME har använts. Det har inte heller påfunnits skillnader i lukt eller avgasmängd. Däremot är effekten något lägre och bränsleförbrukningen något högre jämfört med dieseldrift, men det ligger inom det förväntade, givet att RME har lägre energiinnehåll per liter bränsle. Effektminskningen är dock inget som förarna noterat vid testkörning, säger David Varverud.

Det är känt från tidigare uppgifter och mätningar att NOx-utsläppen (kväveoxider) vid RME-drift blir högre än från diesel. Förbrukningen av Adblue, som neutraliserar NOx i avgasröret, ökar därför normalt vid RME-drift. Testet visade stora skillnader i mätvärden (+5% – 50%) men tendensen med ökad förbrukning av Adblue vid RME-drift kan bekräftas. Testet kommer nu fortsätta över vintern för att se hur RME presterar i kyla.

Om testet

Traktorer: Valtra N154e Versu och Valtra T174e Direct
Gårdar: Smedberga Backgård / Övre Jolstad, Motala, Kasta Länsmansgård, Vadstena, Skornome Gård, Vänge

Antal timmar: ca 550 tim/traktor

Testpunkter: Köregenskaper, bränsleförbrukning, oljetester, effekt, bränslefilter, AdBlue-förbrukning.

– Då testet bekräftar potentialen i RME anser vi att det är betydelsefullt att på allvar påbörja den här diskussionen. Vi vill att fler får upp ögonen för RME som drivmedel i traktorer så att vi kan närma oss ett fossilfritt lantbruk, avslutar Per Wretblad.