Utnyttja potentialen med kalk

Rätt kalktillstånd i marken ger högre och jämnare skördar med bättre kvalitet. Med rätt pH kan man bättre utnyttja markens näringsinnehåll och öka växtens tillgång till fosfor. 

Rätt kalktillstånd i marken ger högre och jämnare skördar med bättre kvalitet

Med rätt pH kan man bättre utnyttja markens näringsinnehålloch öka växtens tillgång till fosfor. Med kalk kan man förbättra markens struktur, speciellt på lerjordar, vilket har långsiktiga effekter på allt från mikrolivet i marken, daggmaskar, upptorkning, mikroklimatet för växten till dragkraftsbehovet vid jordbearbetning. En strukturförbättring kan ge effekt en hel yrkeskarriär framåt i tid. Magnesiumkalk är dessutom det billigaste sättet att tillföra magnesium.

Precisionskalkning

Kalkning med hjälp av GPS kräver att även markkarteringen för ler- och mullhalt gjorts med GPS. Precisionsspridning innebär varierad spridning efter en styrfil (karta) utifrån jordanalyserna på fältets olika delar. Trots att precisionskartering och precisionsspridning innebär en merkostnad, visar beräkningar att åtgärden nästan alltid är lönsam jämfört med vanlig jämn spridning. Här kan du läsa mer om markkartering.

Strukturkalkning 

All kalk som innehåller aktiv kalk, dvs bränd eller släckt kalk har utöver pH-effekten även en struktureffekt. En korrekt utförd strukturkalkning gör att jorden blir mer lättbrukad och får en ökad infiltration, vilket minskar ytavrinning, erosion samt näringsläckage. I många delar av landet kan stöd sökas hos Länsstyrelsen för strukturkalkning (LOVA). Det är viktigt att strukturkalkningen genomförs under bra och torra förhållanden så att man kan ”fastlägga” en bra struktur. Efter spridning ska kalken, senast inom två dygn, grundligt inarbetas i marken. Ju högre lerhalt desto bättre svarar en jord på strukturkalkning. Försök har visat att effekterna av en väl genomförd strukturkalkning håller i sig i decennier. 

Läs mer om våra kalkprodukter i Odla.