För andra året i rad ligger Lantmännens försök med olika kväveformer i höstvete. De kväveformer som testades i år var urea, ammoniumnitrat i form av NS 27-4 samt flytande kväve. Nedan presenteras resultatet från leden med urea och NS 27-4. Årets försök visar ingen skördemässig skillnad mellan urea och NS 27-4, undantaget Controlled Release fertilizer (CRF).

De senaste årens oroliga världsläge har gjort att vi behövt se oss om efter alternativ till våra vanliga kvävegödselmedel.

Sammanfattning

Växtodlingssäsongen 2023 började med en vår som var lika torr som efterföljande höst var blöt. Trots omständigheterna klarade sig höstvetet relativt bra tack vare ett redan etablerat rotsystem och skördarna var högre än förväntat på flera platser. Ett undantag var Svalöv. En tuff etablering och vinter, följt av vårens torka, påverkade grödorna påtagligt och resultaten från försöksplatsen kunde tyvärr inte användas.

Resultat från försöket visar att liksom föregående år presterar led med urea skördemässigt i nivå med NS 27-4. Undantaget är led 2, med CRF, som presterar signifikant sämre än referensledet skördemässigt på Bjertorp och både skördemässigt och i proteinhalt på Lövsta.


Det här ville vi undersöka

De senaste årens oroliga världsläge har gjort att vi behövt se oss om efter alternativ till våra vanliga kvävegödselmedel.

Urea är globalt det mest använda kvävegödselmedlet och användningen är utbredd även i vårt sydliga grannland. I Sverige har det dock inte varit ett prioriterat gödselmedel de senaste åren. Dels har det berott på prisbilden, dels på att urea består av amidkväve, en kväveform som måste omvandlas i ett flertal steg för att bli växttillgängligt. För att hinna omvandlas till en växttillgänglig form bör urea komma ut tidigt på våren vilket kan vara problematiskt i många delar av landet. Det krävs även en extra körning då urea inte innehåller något svavel, som behöver kompletteras.

Vid felaktig hantering av urea är även risken för ansenliga kväveförluster i form av ammoniakavgång stor. Genom att ytbehandla granulerna med en inhibitor, ett preparat vars syfte är att tillfälligt begränsa hastigheten på omvandlingen av urean, kan ammoniakavgången begränsas samtidigt som grödan får mer tid på sig att ta upp kvävet. Det finns olika typer av inhibitorer som påverkar olika processer i omvandlingen, bland annat ureas- och nitrifikationsinhibitorer. I Danmark är inhibitorer ett lagkrav, men inte i Sverige. Här är det endast krav på att urea ska brukas ner inom 4 timmar efter spridning på obevuxen mark.

I försöket testades även Controlled Release Fertilizer (CRF). Syftet med denna form är att kvävet långsamt ska diffundera ut från granulen genom att den ytbehandlas med en fysisk spärr. Tanken är att gödningen är tillgängligt över tid vilken ska leda till ett optimerat näringsupptag. Samtidigt ska risken för läckage reduceras. Enbart en giva behövs vilken ska göra den mer lönsam samt förenkla en redan hektisk säsong. I detta försök testades urea i denna form.

 

Så här gjorde vi – Försöksplan

Led T1 T2 T3
1 Inget kväve    
2 158 kg N Controlled Release urea
22 kg N som 103 kg NS 21-24
   
3 158 kg N som urea + ureasinhibitor
22 kg N som 103 kg NS 21-24
   
4 180 kg N NS 27-4    
5 80 kg N NS 27-4 80 kg N NS 27-4 20 kg N NS 27-4
7 158 kg N som urea utan inhibitor
22 kg N som 103 kg NS 21-24
   
8 180 kg N som urea utan ureasinhibitor    

Förutom i led 1, som inte har fått någon kvävegiva, har samtliga led fått 180 kg N. Kvävet har lagts som en enkelgiva tidigt på våren utom i led 5, där givorna är delade för jämförelse. I leden med urea har NS 21-24 använts som svavelkälla utom i led 8, där urea utan svavel testas. Urea testas också med och utan inhibitor, i detta fall en ureasinhibitor, samt i CRF-form.

Resultat

Jämna försök på Bjertorp och Kölbäck

  Svalöv Bjertorp Kölbäck Lövsta
Grundskörd led 4
(kg/ha)
4790 8978 9791 6527
CV (%) 17,5 3,5 5,57 8,07
LSD (kg/ha) 852 345 639 483

I tabellen visas statistiska värden och grundskördar för de olika försöksplatserna. På Bjertorp och Kölbäck var försöken jämna och tillförlitliga, med CV-värden under 6. På Lövsta var CVvärdet något högre, vilket indikerar ett något ojämnt försök. Försöket på Svalöv hade ett väldigt högt CV-värde vilket betyder att försöket är mycket ojämnt. Därför finns inga säkra resultat att presentera från försöksplatsen.

 

Bjertorp – Västergötland

Bjertorp var ett jämnt försök med en hög grundskörd vilket indikerar att kväve funnits tillgängligt tidigt under grödans utveckling. Led 2 visar en signifikant lägre skörd än referensledet, men i övriga led saknas signifikans undantaget där inget kväve tillförts. Proteinhaltsanalys saknas för Bjertorp.Kölbäck – Östergötland

Även på Kölbäck är grundskörden hög. Bortsett från ledet utan kväve saknas signifikant skillnad mellan leden.Lövsta – Uppland

På Lövsta visar led 2 och 5 signifikant lägre skörd jämfört med referensledet och i led 5 är också proteinhalten signifikant lägre. Även i led 8, där ingen svavel är tillsatt, ses en signifikant lägre proteinhalt men ingen skördereduktion.

Slutsats

Resultaten på samtliga försöksplatser visar att led med urea presterar i nivå med NS 27-4. Det syns ingen tydlig skillnad mellan urea med eller utan tillsats av inhibitor. På Lövsta kan vi se en tendens till lägre proteinhalter i leden med inhibitor, medan tendensen är motsatt på Kölbäck. Led 8, utan svavel, visar tendenser till lägre proteinhalter på Lövsta vilket är rimligt då svavel spelar en viktig roll i proteinbildning.

I leden med CRF syns en tydlig skördereducerande effekt på Lövsta och Bjertorp. Syftet med denna form är att urean långsamt ska diffundera ut från granulen och på så sätt bli tillgänglig över en längre tid. På våra lerjordar är risken att kvävet inte hinner bli tillgängligt i tid, särskilt om det samtidigt är torrt.

På Lövsta är det tydligt med vikten av det är att det finns tillräckligt med kväve tillgängligt i grödans tidiga stadier. I led 5 lades 80 kg N ut i första givan. I och med den torra våren blev resterande givorna inte tillgängliga för grödan vilket resulterade i en skördereduktion på 1700 kg per hektar. I försommartorra områden är det ingen fördel att dela givorna varför en strategi med en högre startgiva på våren är att föredra.

• Urea presterar skördemässigt i nivå med NS 27-4
• Viktigt med tillräcklig mängd kväve tidigt
• ControlledReleased-Urea fungerar inte optimalt under en torr vår

Vädret & förutsättningar 2023

Vädret under säsongen har stor betydelse för skörd och kvalitét, men också för resultatet av insatserna i odlingen. Väderdatan nedan är hämtad från SMHI och jämförs mot medelvärdet för temperatur och nederbörd mellan 1991 och 2020.

Temperaturen under säsongen började med en lång varm höst där oktober och november låg flera grader varmare än normalåret. Grödorna växte på långt in i november och mot slutet av månaden kom kylan snabbt.

Början på 2023 var något varmare än normalåret och bjöd på flera frostknäppar. Detta märktes tydligt i rapsen som vuxit sig stor under hösten och grödan fick utvintringsskador runtom i hela landet. Vädret var sedan svalt in i maj och höststråsäden fick god tid för bestockning även under våren.

Den tidiga våren var blöt och kall vilken gjorde att vårbruket var igång någon vecka senare än normalt. När grödan väl kom i marken fanns det ingen nederbörd i sikte. Maj och juni präglades av torka i hela Sverige. Bristen på nederbörd ledde till att spannmålen reducerade sidoskotten som anlagts under våren och huvudskottet blev stressat av vattenbristen. Höstrapsen blev också påverkad av torkan och blomningen varade bara två till tre veckor.

I månadsskiftet juni/juli kom de första regnen in över Sverige och nederbörden såg ut att rädda skördarna. Både grödan och ogräsen piggnade till av regnet och årets glesa bestånd gav gott om utrymme för ogräsen. Några tidiga sorter hann mogna av och skördades i juli innan regnskurarna gick över till ihållande regn. Regnen gav ny energi åt vårrapsen som blommade om i flera omgångar.

I augusti avlöste regnskurarna varandra vilket gjorde skörden komplicerad. I södra Sverige föll falltalet i veten snabbt. I Mellansverige var det ännu kärvare och här grodde kärnorna i axen. Där var det var först i september som det gick att skörda. Vissa områden med vårgrödor gick aldrig att skörda. Överlag avkastade höstgrödorna okej medan vårgrödorna låg på halv skörd mot förväntat.

Bjertorp

Hösten på Bjertorp var lång och mild och grödorna växte på ordentligt. Temperaturerna under våren var svala och regnmängderna var strax under normalt. I mitten av maj kom närapå 30mm innan det blev torrt och uppehåll fram till mitten av juni. Under juli och augusti regnade det var och varannan dag och flera dagsmätningar mättes från 20 upp till nästan 60 millimeter. Första veckorna i september var fria från nederbörd, och skörden kom igång.

Kölbäck

Den varma hösten gav höstsådden gott om tid för att etablera sig och för bestockning. Den höstsådda spannmålen såg riktigt fin ut och klarade den relativt snöfria vintern bra. För rapsen gick vintern och våren lite hårdare fram, större plantor skadades under våren när vädret växlade mellan varma och riktigt kalla veckor. Inför vårsådden tog det tid innan marken torkade upp och sådden blev lätt försenad. Maj och juni var närapå nederbördsfria och grödan blev stressad av torkan. Juli och azugusti bjöd på uppemot tre gånger så mycket regn jämfört med snittet för samma period. Även här var värmen i september viktig för att torka upp grödan inför skörd.

Lövsta

En lång och varm höst följdes av en snöfri vinter med flertalet köldknäppar. Utan snötäcket fanns inget som kunde skydda grödan mot frostknäpparna. Våren blev lång och sval vilket höll kvar fukt i marken en bra bit in i maj, detta försenade vårbruket litet och när vårgrödorna väl kom i marken var försommartorkan redan på väg. Både den långa våren och den varma hösten gav höstspannmålen god tid för bestockning och antalet skott per planta var högt. När torkan sedan slog till tillbakabildades många av skotten och de skott som utvecklades såg pinniga ut. Regnet kom i slutet av juni och uppehållen i prognosen sköts längre och längre fram. De varmare temperaturerna under september behövdes för att torka grödan till tröskbara vattenhalter.

Svalöv

Vädret under hösten 2022 gav goda möjligheter för grödan att etablera ett bra bestånd. Rapsen växte på långt in i november och hann bli stor inför vintern. Den snabba förändringen i vädret under november gjorde att det fanns stora utvintringskador på höstrapsen. Nederbörden under våren var jämn fram till mitten av april, från april till mitten av juni kom totalt 20mm och vattenbristen drabbade vårgrödorna hårt. Grödans upptag av näring kräver att det är fukt i rotzonen och delar av den gödning som lades under våren blev inte tillgänglig för grödan förens de första regnen kom i juni. Under juli och augusti kom dubbelt så mycket regn jämfört mot normalåret. I september blev det mestadels uppehåll och varmare temperaturer.


Nederbörd: Maj och Juni låg nederbörden nere på mellan 10 och 50 % av normalt, där Blekinge, Småland och Uppland hade lägst nivåer jämför med normalåret. Juli och augusti bjöd på nederbördsmängder på 150-400% jämfört med normalåret.

Temperatur: Vädret i september låg några grader varmare än genomsnittet och gav fint väder för tröskning.