Information till lantbrukare om transport av farligt gods

Transport av farligt gods på väg regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap's (MSB) föreskrifter, ADR-S. Nedan finns de viktigaste reglerna gällande lantbrukare som hämtar farligt godsklassade produkter vid Lantmännens lagerplatser.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan  skada, liv, hälsa, miljö, egendom om dom inte förpackas rätt eller hanteras rätt under transport. Exempel på farligt gods: ensileringsmedel, många bekämpningsmedel, ammoniumnitrat (N 34), bensin m fl.

Att en produkt är klassad som farligt gods framgår av uppgifter i en särskild ADR-följesedel. Vid osäkerhet kan du alltid fråga personalen om en produkt är klassad som farligt gods.

Lantbrukare som hämtar farligt gods med traktor

Om du hämtar farligt gods med traktor eller motorredskap så är transporten undantagen från ADR-reglerna, d.v.s. Du behöver inte följa ADR-reglerna om säkerhetsutrustning, skyltning och utbildning.

Lantbrukare som hämtar farligt gods med personbil, pickup, eller lastbil

För transporter som utförs med något annat fordon än traktor eller motorredskap gäller reglerna i ADR.

Lantmännen ansvarar för förpackning, märkning och etikettering av det farliga godset samt att du får rätt dokument med vid leveransen. Du som transporterar godset ansvarar för att rätt säkerhetsutrustning finns i fordonet, att Du har rätt utbildning samt att Du har med dig utbildningsintyget för att på begäran av personal på Lantmännen kunna visa upp det. Fordonet ska även skyltas när så krävs.  

Vilka regler som gäller är beroende av hur stor mängd som transporteras. Vid "större" mängder gäller omfattande krav beträffande säkerhetsutrustning, skyltning och förarutbildning. Vid "mindre" mängder är kraven betydligt lägre. För att kunna avgöra vilka krav som gäller räknar man ut en s.k. ADR-poäng för den transporterade mängden ("värdeberäknad mängd" på ADR-språk). Skiljelinjen går mellan transporter upp till och med 1000 ADR-poäng och transporter över 1000 ADR-poäng. ADR-poängen framgår av den ADR-följesedel som du får tillsammans med det farliga godset. Vissa produkter i små förpackningar (t ex 1-liters flaskor förpackade i en kartong) kan transporteras som Begränsad mängd (LQ).

Överlämnande av farligt gods

Enligt bestämmelserna för transportskydd (SEQURITY) får farligt gods endast överlämnas för transport till transportör, vars identitet fastställs på ett lämpligt sätt. Antingen genom id-handlingar eller om transportören är väl känd. Detta innebär att du ska på uppmaning från personal på Lantmännen, kunna identifiera dig med t.ex. körkort.

Om Lantmännens personal har skälig misstanke om att den som hämtar saknar utbildning eller inte följer reglerna för transport av farligt gods får personalen inte lämna över godset. Detta gäller för transport av produkt ADR >1000 poäng.

Vid transport av Begränsad mängd (LQ)

Inga krav beträffande säkerhetsutrustning eller utbildning finns.

Vid transporter mellan 1 - 1000 ADR-poäng krävs:

  •  En brandsläckare för brandtyper av klass A, B och C, med minst 2 kg pulverkapacitet ska finnas i fordonet.
  • Föraren ska ha fått utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR, vilket innebär allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning och säkerhetsutbildning (omfattning ca en halv dag). OBS! Utbildningbevis ska medföras i fordonet under transporten.

Vid transporter över 1000 ADR-poäng krävs:

  • Minst två brandsläckare (total kapacitet beroende på fordonets vikt).
  • Orange skyltar fram och bak.
  • Stoppklotsar, varningsskyltar, varningsväst, ficklampa.
  • Säkerhetsutrustning enligt transportkort för produkterna, t.ex. ögonskydd, ögonskölj, skyddsmask, handskar, skyddsoverall, stövlar, absorptionsmedel.
  • Förarintyg (3-dagars grundutbildning). OBS! Utbildningbevis ska medföras i fordonet under transporten.
  • Vid transport av 1000 ADR-poäng kontrollerar transportören att samtliga ovannämnda krav är uppfyllda, annars får ej transporten utföras.

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0771-111 222 eller e-mail lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com. Vi har öppet vardagar 07.00-17.00.