Tänk kemi i växtföljden

Vi på Lantmännen tänker resistens när vi tar fram våra strategier för växtodlare.

Hur utvecklas resistens?

Växtskyddsmedel har olika aktiva substanser. Dessa påverkar ogräset på olika sätt där celldelning, fotosyntes och energitransport är exempel på verkningsområden. Samma sak gäller för insekter och svamp. Eftersom det finns skillnad på individnivå är det alltid någon planta, insekt eller svamp som klarar en växtskyddsbehandling något bättre. Till att börja med kan det vara för att den fick halv dos för att bommen rörde sig eller ett munstycke var igensatt på sprutan. Den plantan eller skadegöraren som klarade sig sätter frö, lägger ägg eller på annat sätt fortplantar sig. Nästa år kommer betydligt fler individer att klara en växtskyddsbehandling. Därför kan resistensutveckling gå fort om produkter med liknande aktiv substans används varje år.

Hur undviks resistens?

Preparat med samma eller liknande aktiv substans hamnar i samma grupp. Därför är det viktigt att välja olika grupper vid ogräsbehandling mellan åren. Glyfosat har en egen grupp, det är därför glyfosat är ett viktigt redskap mot att bekämpa resistensutveckling. Även biologiska och tekniska metoder måste användas för att förebygga resistens. Exempel på metoder är att så med högre utsädesmängd, senarelagd sådd eller välja sorter som täcker marken snabbt. På insektssidan är det bra att gynna nyttoinsekterna som äter bladlöss. Det kan bland annat göras med kantzoner, skalbaggsåsar och att hålla bekämpningströsklarna vid behandling.