Säker balhantering

Det sker tyvärr alldeles för många olyckor i samband med balhantering, framför allt då balarna ska plockas ner från sina lagerplatser. Inte många klarar sig oskadda om man får en 500 kilos storbal över sig. Viktigast är att man är medveten om riskerna och agerar därefter.

Vid flyttning och lastning av balar ute på fältet är det viktigt att använda redskap som är avsedda och dimensionerade för ändamålet, oavsett om det gäller rund- eller fyrkantsbalar. Staplas balarna ute på fältet bör detta ske i förband, även när det gäller rundbalar. Balarna ska inte staplas högre än att stapeln är stabil.

Tips: det är svårt att stapla balar i flera lager om det finns spjut i både den översta och den nedersta balen. Den översta kan spänna när man backar med traktorn. Genom att luta balspjuten lite nedåt är det enklare att få av balarna på ett säkert sätt.

Lossning och lagring

I ladan ska balarna staplas mycket stabilt för att minska olycksrisken. Stapla alltid i förband - minst efter vart tredje lager - och stapla tätt, så att det inte bildas djupa mellanrum mellan balarna. Stapla inte högre än att balarna kan lyftas säkert, antingen du använder kompaktlastare, bobcat, frontlastare eller teleskoplastare. Använd bara maskiner med skydd mot nedfallande balar.

Vintertid kan balarna ändra form och kanske börja luta mer än avsett. Börjar stapeln luta åt fel måste man lyfta ner de översta balarna och stapla om på nytt.

När du plockar ut balar från ladan så avsluta med att lyfta ner de översta balarna från den yttersta raden. Därmed säkras en solid trappformation och risken för att balarna ska falla ner minimeras.