Lantmännens poolpriser historiskt höga

Idag presenterar Lantmännen sina priser för pool 1, som för flertalet grödor är historiskt höga och över genomsnittet för såväl hela poolperioden som under skördeperioden. Prisnivån är bland annat driven av låga skördar och sämre kvalitet i flera stora odlingsområden i världen.

När skördeperioden 2021 summeras kan den delas in i två halvor: en bättre första halva med goda väderförutsättningar, låga vattenhalter och hög kvalitet, följt av en sämre halva med regn och sjunkande kvalitet i den skördade spannmålen. Avkastningen varierade stort mellan regioner där de flesta delarna av landet påverkades av vårens och sommarens torka och höga temperaturer. De södra delarna av landet led hårt av brist på nederbörd och i östra Sverige och Mälardalen stressade de höga temperaturerna grödorna under sommaren. I de västra delarna av landet klarade man sig generellt något bättre, men skörden blev ändå lägre än de senaste två åren. I de nordligaste delarna fick man en god avkastning och lyckades tröska de flesta arealerna innan snön föll. Totalt i landet bedöms en större areal än normalt lämnats otröskat pga. det sena vårbruket. Skörden summerades i Jordbruksverkets prognos till 5,0 miljoner ton spannmål och 0,4 miljoner ton oljeväxter och trindsäd vilket är 16 procent lägre än förra årets skörd och 7 procent lägre än femårssnittet.

Precis som i Sverige blev skördeutfallet en besvikelse i flera andra viktiga produktionsområden. I EU blev rymdvikterna låga vilket inledningsvis försvårade exportaffärerna från EU. Samtidigt har efterfrågan från världens stora importörer som Algeriet, Egypten och Kina varit stark, vilket bidragit till att prisnivåerna stigit kraftig under hösten. Ryssland, som tidigare var världens största exportör av vete, har bärgat en sämre skörd än förväntat och infört exportskatter och kvoter för att begränsa exporten och därmed hålla nere prisnivån på livsmedel i landet. De norra delarna av USA och spannmålsområdena i Kanada har haft mycket torrt och varmt väder vilket minskat skördarna radikalt. Prisrörelserna på de flesta grödor har ökat markant.

– Summerat är det sämre skördar än förväntat och lägre utgående lager i de viktiga exportområdena i världen tillsammans med stabil efterfrågan som drivit upp spannmålspriserna under sommaren och hösten. Utifrån vår marknadsbedömning har vi sålt både fysisk och finansiell spannmål och resultatet av detta är grunden för de poolpriser vi presenterar, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Den ekologiska spannmålsskörden har blivit sämre än förväntat, vilket gör att de senaste två årens stora överskott av ekologisk spannmål har minskat. Den underliggande efterfrågan inte har ökat, men den lägre produktionen har inneburit en prisökning också på den ekologiska marknaden.

Lantmännen erbjuder lantbrukarna ett flertal olika avtalsmodeller för att sälja sin spannmål. Detta skapar flexibilitet och möjlighet för lantbrukarna att hantera sin prisrisk. Poolavtalen är en av dessa avtalsmodeller.

– Vi tycker det är viktigt att erbjuda lantbrukarna olika affärsmodeller att sälja sin spannmål. Poolavtalet är ett bra alternativ med bra prisnivåer där lantbrukarna drar fördel av vår kunskap och erfarenhet avseende marknadsbevakning och säkringsstrategi, säger Mikael Jeppsson.

Lantmännens poolpriser är resultatet av Lantmännens samlade spannmålsaffärer, som förutom handel med fysisk spannmål också innefattar finansiell handel och optionsstrategier. Nivån på poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk har lyckats med försäljningen och prissäkring av spannmål under perioden, som sträcker sig mellan april och november.

I bilagan till detta pressmeddelande ges några exempel på priser per prisområde. Slutbetalning till de lantbrukare som har tecknat poolavtal sker under vecka 50.

Fullständiga poolpriser hittar du i kundportalen LM2.

 

För mer information, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com