Lantmännens poolpriser – över genomsnittet för perioden

Idag presenterar Lantmännen sina priser för pool 1, som för flertalet grödor återigen ligger över genomsnittet för såväl hela poolperioden som under skördeperioden. Skörden kan summeras som intensiv och bättre än femårssnittet, men med regionala skillnader i avkastning.

Skörd 2020 kännetecknades av ett stabilt skördeväder som resulterade i en intensiv skörd med låga vattenhalter och bra kvalitet. Under den mest intensiva skördeveckan tog Lantmännen emot 465 000 ton vilket är nytt rekord. Avkastningen varierade mellan regioner där södra och västra delarna av landet led av brist på nederbörd under våren vilket begränsade avkastningspotentialen. Det välbehövliga regnet som kom efter midsommar gjorde stor nytta och är grunden till att avkastningen nådde upp i normala nivåer. I de östra delarna av landet och kring Mälardalen hade grödorna tillgång till vatten under hela växtperioden från sådd till skörd vilket lade grunden för den goda avkastningen.

Efter en kort prisnedgång under inledningen av coronapandemin, drevs spannmålspriset upp när flera aktörer ökade sina säkerhetslager på grund av större osäkerhet än normalt. Fram till skördens inledning var det dock relativt små prisrörelser på spannmålsmarknaden. När skörden kom igång pressades priserna som en följd av ökat säljbehov av den nya skörden. Trots stor tillgång, med stora globala lager av vete i världen, steg priserna i slutet av skörden och förstärkes ytterligare under hösten.

– Prisuppgången var huvudsakligen driven av att de globala lagren av de andra två stora grödorna, majs och soja, minskade. Anledningen var att Kina importerade stora volymer majs och soja för att kunna försörja sin ökade animalieproduktion med foder. Men även den lägre skörden i EU, och oro för brist på nederbörd i Sydamerika, bidrog till prisuppgången, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Prisnivån för ekologisk spannmål är fortsatt pressad av ett ökat utbud, då många lantbrukare har ställt om till ekologisk produktion de senaste åren. Detta gäller främst spannmål till foderändamål, men humankonsumtionen har heller inte haft samma tillväxt som tidigare år. Det kommer fortsatt vara viktigt för ekologiska producenter att följa marknadens signaler och ha en aktiv försäljningsstrategi.

Lantmännen erbjuder lantbrukarna ett flertal olika avtalsmodeller för att sälja sin spannmål. Detta skapar flexibilitet och möjlighet för lantbrukarna att hantera sin prisrisk. Poolavtalen är en av dessa avtalsmodeller.

– Genom att erbjuda lantbrukare en bredd av olika sätt att sälja sin spannmål får de flera verktyg för att kunna hantera sin prisrisk. Allt fler lantbrukare arbetar aktivt med sin försäljningsstrategi för att optimera sin spannmålsaffär, säger Mikael Jeppsson.

Lantmännens poolpriser är resultatet av Lantmännens samlade spannmålsaffärer, som dels innefattar handel med fysisk spannmål men också med stor tyngdpunkt på finansiell handel och optionsstrategier. Nivån på poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk har lyckats med försäljningen och prissäkring av spannmål under perioden, som sträcker sig mellan april och november.

I bilagan till detta pressmeddelande ges några exempel på priser per prisområde. Slutbetalning till de lantbrukare som har tecknat poolavtal sker under vecka 50.

 

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk
Tel:
010 556 04 95
E-post:
mikael.jeppsson@lantmannen.com


Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com