Historiskt höga nivåer i Lantmännens poolpriser

Lantmännen presenterar idag sina priser för pool 1 som landar på historiskt höga nivåer. Kriget i Ukraina, politiska åtgärder och sanktioner har gjort marknaden svårnavigerad, vilket har haft en stor påverkan på spannmålspriserna.

Årets svenska spannmålsskörd var intensiv, där torrt skördeväder och låga vattenhalter gjorde att stora volymer tröskades på kort tid. Kvaliteten var överlag bra, med undantag för låga proteinhalter i maltkorn samt mjöldryga i råg, och avkastningen har på flera håll legat över det normala. Delar av landet drabbades hårt av försommartorka vilket resulterade i lägre avkastningsnivåer. Skörden summerades i Jordbruksverkets preliminära skördestatistik i november till 5,8 miljoner ton spannmål och 0,6 miljoner ton oljeväxter och trindsäd vilket är 17 procent högre än förra årets låga skörd.

I Europa har skördar av spannmål och majs summerats till betydligt lägre nivåer än normalt på grund av höga temperaturer och brist på nederbörd. I Ukraina resulterade kriget i att landets skörd blev 40 procent lägre än förra året, samtidigt som Ryssland tog sin största veteskörd någonsin på motsvarande 100 miljoner ton. I Nordamerika bärgade Kanada en normal skörd, medan majsskörden i USA blev 10 procent lägre än förväntningarna.

Under året är det dock inte skördeutfallet som påverkat odlarna mest, utan den extremt volatila marknaden. Krigsutbrottet i början av året satte hela spannmålsvärlden i gungning och osäkerheten i marknaden har varit större än någonsin.

– Prisförändringarna på marknaden har varit extrema i år. Jag har aldrig varit med om att priserna förändrats med 15-20 öre kilot per dag och vi har alla tvingats agera på en mycket snårig marknad, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Krigsutbrottet i februari, med stängda hamnar, hindrade spannmålsflöden och hot om spannmålsbrist i världen, drev upp priserna till rekordnivåer under försommaren. Som mest var vetepriset på MATIF:s septembertermin uppe på 444 euro/ton i maj månad. Under sommaren och hösten föll priserna tillbaka över 100 euro/ton som ett direkt resultat av överenskommelsen som möjliggjorde en återupptagen spannmålsexport från Svarta havet. Hösten har fortsatt präglats av stor volatilitet, där politiska utspel haft direkt och stor påverkan på marknaden samtidigt som den höga prisnivån minskat efterfrågan på spannmål i världen.

Lantmännens poolavtal har visat sin styrka senaste åren och priserna har legat högt jämfört med snittpriser för skördeperioden och för priser som tecknats på termin. Även årets nivåer landar på en hög nivå och visar återigen att poolavtal är ett bra verktyg i en försäljningsstrategi, där riskhantering blir allt viktigare för lantbrukarna.

– Utifrån vår marknadsbedömning har vi sålt både fysisk och finansiell spannmål och resultatet av detta är grunden för de poolpriser vi presenterar. Det har varit en svårnavigerad marknad som våra spannmålshandlare har lyckats navigera väl i vilket gjort att vi återigen kan presentera stabila poolpriser, säger Mikael Jeppsson, och tillägger:

–  Avtalsteckningen för poolavtal stängs den 1 juni och det är först efter avtalsstängning som vi vet hur mycket spannmål vi har att handla med. Tidigare år har 85-90 procent av poolvolymen varit tecknad per den 31 mars medan i år tecknades hela 45 procent i perioden 1 april till 1 juni vilket påverkade vår säkringsstrategi.

I takt med stigande spannmålspriser har också priserna på insatsvaror stigit avsevärt. Priset på vanliga gödningsprodukter har mer än tredubblats mot 2021 och övriga insatsvaror har även de visat en kraftig prisutveckling.

– Glädjen över stigande spannmålspriser dämpas ju snabbt av kostnaden för insatsvarorna, som också ökar risken i odlingen. Framför allt skapar den osäkra marknaden en stor oro hos landets lantbrukare, inte minst när det kommer till företagens likviditet. Jag nämner ofta vikten av att ha en aktiv försäljningsstrategi, och givet osäkerheten på marknaden och de höga priserna på insatsvaror, är det än viktigare att sprida sina risker och ta medvetna beslut. Och inte glömma bort produktiviteten i sin odling, som aldrig har varit så viktig som den är nu, säger Mikael Jeppsson.

Om Lantmännens poolavtal

Lantmännens poolpriser är resultatet av Lantmännens samlade spannmålsaffärer, som förutom handel med fysisk spannmål också innefattar finansiell handel och optionsstrategier. Nivån på poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk har lyckats med försäljningen och prissäkring av spannmål under perioden, som sträcker sig mellan april och november.

I bilagan till detta pressmeddelande ges några exempel på priser per prisområde. Slutbetalning till de lantbrukare som har tecknat poolavtal sker under vecka 50.

Bilaga prisexempel Poolpriser 2022_final.pdf

 

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, spannmålschef, Lantmännen
Tel: 010 556 04 95
E-post: mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com