Spännande information om alla detaljer, namn och årtal kopplade till utvecklingen av vår växtförädlingsverksamhet.

Så blev vi en del av Lantmännen Lantbruk

1886 bildades Sydsvenska föreningen för odling och förädling af utsäde på initiativ av de två skånska lantmännen Birger Welinder och Fredrik Gyllenkrook. På Welinders mark i Svalöv inrättades en anstalt för förädling, vilken är verksam än idag.

1887 utökades verksamheten till flera platser över hela landet och namnet på föreningen ändrades till Allmänna svenska utsädesföreningen.

1890 bildades företaget Allmänna svenska utsädesaktiebolaget för att sälja utsädesföreningens förädlade sorter.

1894 upptogs Mellersta Sveriges utsädesförening i föreningen och man valde det nya namnet Sveriges utsädesförening, ett namn som sedan behölls i 86 år.

1980 slogs föreningen samman med Allmänna svenska utsädes AB i Svalöv och bildade företaget Svalöf AB. Det nya företaget ägdes till hälften av staten och till hälften av Lantmännen.

1993 slogs Svalöf AB samman med WWeibull AB under det nya namnet Svalöf Weibull AB, och företaget blev helägt av Lantmännen.

1999 blev den tyska kemikoncernen BASF ny delägare samtidigt som Svalöf Weibull AB erhöll andelar i BASF:s växtbioteknikbolag BASF Plant Science. 

2008 erhöll Lantmännen fullt ägarskap av Svalöf Weibull AB samtidigt som BASF återfick fullt ägarskap i BASF Plant Science.

2010 ändrades företagsnamnet Svalöf Weibull AB till Lantmännen SW Seed.

Idag är växtförädlingen helt integrerad i Lantmännen Lantbruk, med Lantmännen ek för som ägare.

Så blev Weibulls utsädesaffär och växtförädlingsanstalt en del i Lantmännen Lantbruk

1870 grundade Walfrid Weibull Weibulls utsädesaffär och växtförädlingsanstalt på Weibullsholm utanför Landskrona. Verksamheten hade högt anseende hos odlarna och fokuserades initialt främst till rotfruktsfrön. Växtförädlingen påbörjades i slutet av 1890-talet och i början av det nya seklet utökade man med förädling av köksväxter, vallväxter och utsäde för spannmål. 

1929 ändrades namnet till WWeibull AB.

Under efterkrigstiden förvärvades flera mindre företag som till exempel Hallands frökontor 1965, AB Algot Holmberg och söner år 1966. 

1980  köptes WWeibull AB upp av det svenska industriföretaget Cardo AB.

1984 förvärvades det holländska växtförädlingsföretaget Geertsema Zaden och därmed även dess förädlingsstation i Emmeloord (Holland), där vi bedriver verksamhet idag.

1986 såldes WWeibull AB till Volvo AB:s livsmedelsgrupp Provendor.

1990 såldes företaget vidare till det statligt ägda Procordia. 

1993 kom företaget närmre sin grundverksamhet genom en fusion med Svalöf AB. Det nya företaget fick namnet Svalöf Weibull AB

2008 såldes trädgårdsverksamheten till återvinnings- och trädgårdsföretaget Econova under varumärket Weibulls.

2010 ändrades företagsnamnet Svalöf Weibull till Lantmännen SW Seed.

Idag är växtförädlingen helt integrerad i Lantmännen Lantbruk, med Lantmännen ek för som ägare.

Historien om våra förädlingsstationer

Vi på Lantmännen förädlar grödor inom 15 olika arter på våra tre förädlingsstationer i Svalöv, Lännäs och Emmeloord i Nederländerna. Förädlingen sker på dessa orter eftersom klimat- och ljusförhållanden skiljer sig åt på dessa platser på ett sätt som tillåter oss att få fram de bäst lämpade sorterna för de olika odlingszonerna.

Förädlingsstationen i Svalöv – huvudkontoret för våra filialer

Här har verksamheten bedrivits oavbrutet sedan stationen grundades 1886 i samband med bildandet av Sydsvenska föreningen för odling och förädling af utsäde. Fokus för växtförädlingen har skiftat över tid dels beroende på förändringar som skett inom jordbruket, dels beroende på faktorer kopplade till de geografiska områden som förädlingen varit inriktade på.

Förädlingsstationen i Svalöv har varit ledande i utvecklingen av nya växtförädlingsmetoder från införandet av individuell avkommebedömning (pedigreemetoden) i början av 1890-talet, till den nu aktuella övergången till genomisk selektion i olika grödor. Idag bedriver vi förädling av stråsäd, vallväxter, vårraps och salix. I vårt laboratorium arbetar vi med både rutinanalyser och metodutveckling främst i egen regi men även genom samarbeten med universitet och andra organisationer.

Försök och förökningar görs på Svalövsgården, och på den egna gården Bjertorps egendom, Västergötland.

Förädlingsstationen i Emmeloord, Holland

1949 startade man här dels förädlingen av höst- och vårvete men även ett litet program för potatisförädling. De nu välkända höstvetena Carsten VI, Heine VII och vårvetet Pekonder utvecklades under 50- och 60-talen.

När Weibulls tog över verksamheten 1984 lades förädlingsprogram för rågvete, vår- och höstkorn till. 1993, i samband med fusionen med Svalöf Weibull AB, valde man att specialisera Emmeloordstationen genom att enbart fortsätta med rågvete- och potatisförädlingen eftersom stationen i Svalöv var mer etablerad inom vete och korn.

Förädlingsstationen i Lännäs 

Under professor Hjalmar Nilssons tid som Utsädesföreningens föreståndare åren 1890-1924 byggdes det upp ett filialsystem som omfattade totalt åtta filialer i olika delar av Sverige. 1917 startades filialen för mellersta Norrland och förlades till Holms säteri. Efter en brand 1923 flyttades verksamheten till Lännäs där den bedrivs än idag. Under 2000-talet koncentrerades all den norrländska förädlingen till Lännäs.

Sedan driftstarten 1917 har många välkända sorter utvecklats för det norrländska jordbruket. Havresorten Titus och kornsorterna Birgitta och Gunilla är välkända äldre sorter. Bland moderna sorter kan nämnas kornsorterna SW Barbro, SW Mitja, Vilgott och Anneli samt rödklöver  Björn, Torun och SW Yngve. I Lännäs förädlas nu tidigt vårkorn, vallgräs och vallbaljväxter.