Vi på Lantmännen ligger långt fram och är drivande i utvecklingen av nya metoder. Här kan du läsa och hitta mer information om några av de spännande projekt vi är med och driver.

Växtförädling är en tvärvetenskaplig produktutveckling som innefattar ett brett spektrum av kunskaper från olika discipliner så som genetik, växtfysiologi, agronomi, statistik, kemi och datavetenskap. Vi på Lantmännen ligger långt fram och är även drivande i utvecklingen av nya metoder.

Vår växtförädlingsverksamhet bedrivs och bekostas av oss på Lantmännen. I mer grundläggande forskningsprojekt samarbetar vi med forskare från universitet, t.ex. SLU, Köpenhamns- och Lunds universitet. Det gör vi ofta i projekt med finansiering från forskningsråd. För att göra det möjligt att samarbeta med de bästa forskarna kan även Lantmännens Forskningsstiftelse. Det är också vanligt att vi samarbetar med våra Nordiska konkurrenter i forskningsprojekt. Utöver detta driger vi även EU-projekt samt projekt hos SLF, RJN och Formas.

Syftet med samtliga projekt vi driver är att vi på ett effektivt sätt ska kunna ta oss an framtida utmaningar för en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion. Det kräver tillgång till nya förädlingsverktyg och genetisk variation för vår sortframställning. Vi har idag spetskompetens inom växtförädling och genom att delta i forskningsprojekt försäkrar vi oss om att kunna förse lantbrukarna med de bästa sorterna även i framtiden.

SLU Grogrund

Under 2017 beslutade regeringen att det behövdes en större satsning på växtförädlingsforskning i samarbete mellan forskare och industri. I enlighet med målen för regeringens livsmedelsstrategi inrättades SLU Grogrund 2018. Projektet, som bland annat drivs av oss på Lantmännen, har sin bas i Alnarp Skån och syftar till att utveckla kunskap och nya metoder inom förädling av livsmedelsgrödor för ökad innovationspotential, livsmedelsförsörjning och konkurrenskraft. Läs gärna mer om SLU Grogrund och andra pågående projekt här.

Läs mer om några av projekten som vi är med och driver:

 

Public Private Partnership for Pre-breeding (PPP)

Ett bra exempel på nordiskt samarbete mellan växtförädlingsföretag och universitet är det samarbete som startade 2011 som ett PPP-program. Public Private Partnership innebär att kostnaderna delas 50/50 mellan de privata företagen och offentlig finansiering. I detta fall är det Nordiska Ministerrådet som står för den offentliga finansieringen. Lantmännen är med i ett projekt för att bättre anpassa engelskt rajgräs till nordiska förhållanden, och ett som handlar om att samla in bilddata från försöksrutor i fält med drönare.

Läs mer om PPP-satsningen på Nordgens hemsida.

Nordic Plant Phenotyping Network (6P3)

Det nordiska växtfenotypiska nätverket, som Lantmännen är en del av, främjar informationsutbyte mellan nordiska forskningsinstitut, växtförädlingsföretag och industrin. Nätverket syftar till att förbättra utvecklingen av fenotypningsmetoder, tekniker och praktisk implementation genom att ha ett särskilt fokus på slutanvändarnas engagemang och kunskapsdelning.

Om projektet 6P3