Klimatsmart foderproduktion sparar energi

Vi på Lantmännen har lyckats sänka energianvändningen i våra foderfabriker med 20 procent sedan 2009, samtidigt som konverteringen till förnybar energi minskat koldioxidutsläppen med 90 procent.

Vi på Lantmännen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering i flera delar av vår verksamhet. Sedan 2009 görs exempelvis kraftfulla insatser för energieffektivisering i våra foderfabriker, vilket har resulterat i att energianvändningen per producerat ton foder minskat med över 20 % de senaste tio åren. Trots det har vi kunnat bibehålla samma produktionstakt.

Tack vare energieffektiviseringen sparar vi idag 25 000 MWh (megawattimmar) per år och kan dessutom erbjuda marknaden klimatsmartproducerat foder. Besparingen har möjliggjorts av rationaliseringsvinster och en lång rad insatser för att minska energiförluster.

Förutom en förbättrad energieffektivitet i fabrikerna har vi ersatt merparten av den fossila energin med förnybar energi. Det finns flera exempel på smart omställning, i fabriken i Åhus har vi bytt ut merparten av gasol mot träpulver, i Falkenberg har naturgas ersatts med grön el och i Holmsund och Klintehamn har eldningsolja bytts mot träpellets och grön el. I Västerås och Lidköping köper vi värme från de lokala fjärrvärmebolagen till  foderproduktionen.

Koldioxidutsläpp från våra svenska foderfabriker 2009-2019 (ton CO2/ton producerat foder).

Energieffektiviseringen och konverteringen från fossila bränslen till förnybara alternativ har också bidragit till minskade kostnader. Lönsamheten har förbättrats genom minskade inköpskostnader för el i foderproduktionen och genom konvertering från dyra fossila bränslen till billigare förnybara energislag. Detta är ett tydligt bevis på att det är möjligt att kombinera faktiska kostnadsbesparingar med ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan, och tydliggör att det är de långsiktiga och systematiska insatserna som ger resultat.

Vi ligger också i framkant vad gäller klimatsmarta foderprodukter. Genom optimerad fodereffektivitet och att redan vid receptframtagningen optimera produkterna bland annat efter klimatpåverkan har fodrens klimatbelastning kunnat sänkas med upp till 30 %. Läs mer om klimatsmarta foder här.