Test av RME

Lantmännen Maskin har tillsammans med Energifabriken genomfört ett test av RME (Rapsmetylester) som drivmedel i jordbrukstraktorer.

Test med RME i Valtra-traktorer

Bakgrund

Snabbaste vägen framåt är fossilfria drivmedel som går att använda i befintliga motorer, utan krav på modifiering eller investering i ny teknik. Idag finns två sådana alternativ och det är HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja, och RME, RapsMetylEster. Det är också viktigt att alternativen är ekonomiskt försvarbara, för lönsamheten är en viktig drivkraft och en förutsättning för att omställningen ska ske.

HVO har man redan goda erfarenheter av och bland annat Valtra godkänner användning av HVO i sina traktorer. Det finns dock två faktorer som gör att HVO inte ensamt kan ersätta diesel som drivmedel i traktorer. Dels räcker inte tillgången på ren HVO för att ersätta all fossil diesel och dels är merkostnaden idag för stor, delvis på grund av skattelättnader för diesel i lantbruket.

RME är ett fossilfritt dieselalternativ som blandas in i de flesta dieselbränslen. Men även 100% RME används idag som drivmedel i stor skala, bland annat inom transportbranschen. Till skillnad från HVO, används sällan 100% RME i traktorer. Erfarenheten är begränsad och det är idag svårt att hitta traktorer som är typgodkända för RME. Eftersom traktortillverkarna inte godkänner användning av RME hålls användningen tillbaka. Bränslet har annars fördelen att det är billigare än diesel, så även om förbrukningen är högre är det ett ekonomiskt intressant alternativ. RME har också en fördel i att det inte är giftigt vilket minskar riskerna och underlättar förvaring och hantering

Lantmännen Maskin har, tillsammans med Energifabriken, tagit initiativet att testa användning av 100% RME i traktorer i praktisk drift. Lantbrukare som provat att köra på RME tidigare har ibland upplevt att lantbruksmaskinernas köregenskaper försämrades vid användning av RME. Vi ville undersöka om dagens förbättrade egenskaper hos RME-bränslet ändrar på det och lyfta potentialen i raps som drivmedelråvara, där Sverige är i en bra position för att bli självförsörjande. Gårdstestet är också ett bevis på att svenskt lantbruk tar klimathotet på allvar och söker lösningar. Förhoppningen är att svensk raps ska kunna driva oss och våra traktorer mot ett fossilfritt lantbruk.

Genomförande

Två nya Valtra-traktorer användes i testet under växtodlingssäsongen 2020. En Valtra N154e Versu, samt en Valtra T174e Direct. Traktorerna var fabriksnya vid testets början och inga förändringar eller justeringar gjordes på någon av dem. Båda traktorerna är EcoPower-modeller vilket innebär att de kan köras med lägre varvtal i praktisk användning. Det sparar bränsle, minskar buller och slitage.  Dessutom ville vi undersöka om skillnaden i bränsleförbrukning mellan diesel och RME påverkades av det lägre arbetsvarvtalet. Det finns erfarenhet från användning av RME i lastbilar som tyder på det. Under säsongen har traktorerna använts ungefär 550 timmar vardera.

Valtra T174e har under testet använts på tre olika gårdar i Östergötland och Valtra N154e har gått på en gård mellan Uppsala och Enköping. De har använts i daglig drift under växtodlingssäsongen.

RME tillverkas av rapsolja och är ett ersättningsbränsle för diesel i vanliga dieselmotorer.

David Varverud, Energifabriken

Energifabriken har levererat den RME som har använts under testet, det är samma produkt som Energifabriken levererar till deras övriga drivmedelsanvändare, till exempel kollektivtrafik, Arla och flertalet åkerier. All RME som Energifabriken producerar i deras anläggning i Karlshamn tillverkas av svensk raps och ger minskad klimatpåverkan genom lägre CO₂-utsläpp. Den RME som Energifabriken levererar har även högre kvalitet på kritiska parametrar jämfört med RME enligt gällande bränslestandard. Kvaliteten på RME har stor betydelse för driftsäkerheten. Driftsäkerhet tillsammans med ekonomi är viktiga förutsättningar för att nå framgång med 100% RME-drift.

Förutom att intervjua förarna kring deras upplevelser och erfarenheter av att köra på 100% RME, har vi även genomfört effektmätningar där också bränsleförbrukning och AdBlue-förbrukning analyserades. I systemet för avgasrening finns sensorer som mäter halterna av kväveoxider (NOx) och dessa sensorvärden registrerades också under effektmätningarna, som genomfördes med såväl 100% RME, som diesel och HVO.

Resultat

Kör- och förarupplevelsen: Förarna av de båda traktorerna har inte kunnat märka något onormalt i hur traktorerna fungerat eller presterat. Samtliga kommentarer pekar på att det inte går att avgöra att vi har kört på 100% RME.

Startegenskaper/köldstart: Testet har gjorts under den varma årstiden så det har hittills inte varit någon utmaning. Energifabrikens erfarenheter från andra maskiner på 100% RME har dock visat att vissa maskiner kan reagera just i startögonblicket även under varma förhållanden. Man kan då förnimma en annorlunda gång på motorn under den första sekunden/sekunderna efter tändning, men så har inte varit fallet med dessa traktorer. Den 4-cylindriga modellen, Valtra N154e, kommer att fortsätta testet även över vintern så där kommer vi att få ett svar på köldegenskaperna under förutsättning att vi får några tillfällen med kyla.

Lukt: Det har inte gått att känna någon förändring i lukt från avgaserna under testperioden. När man använder RME i äldre motortyper (före 2009/2010) så upplevs mer eller mindre ”frityrlukt” om avgaserna, ju äldre motor desto tydligare ”frityrlukt”. Under höstplöjningen med den traktorn som har gått utanför Uppsala har underhåll på plogen gjorts inne i verkstaden, då har traktorn körts kortare tider inomhus för att bl.a. vända plogen, ingen lukt har då kunnat detekteras.

Rök: Ingen onormal rök har observerats.

Bränslefilter: Traktorerna har haft originalfilter under hela testperioden. Normalt så bör man byta bränslefilter efter en till två månaders RME-användning, anledningen till detta är att RME löser upp gamla avlagringar från fossil diesel, som då ökar belastningen på bränslefiltren initialt. I detta fall är traktorerna fabriksnya och har således inga fossila avlagringar i bränsletank eller ledningar.

Oljetester: Oljeanalys har gjorts vid två tillfällen på de båda traktorerna. Första gången vid ca 200 timmars drift och andra gången vid ca 400 - 500 timmars drift. Samtliga analyser har uppvisat normala värden. Ingen spädning av bränsle i oljan.

Effekt: 7,5 – 9,5% lägre maxeffekt vid RME-drift jämfört med diesel. Detta är kopplat till RME:s lägre energiinnehåll per liter bränsle. Det ligger i det normala intervallet som man kan förvänta sig. Förarna har inte noterat denna effektminskning vid körning i testet, då förarna aldrig har kört just dessa traktorer med diesel så har dom inte heller kunnat göra den jämförelsen.

Bränsleförbrukning: 4 - 8% ökad förbrukning vid RME-drift jämfört med diesel. Även detta är i linje med vad vi kunde förvänta oss. Det faktum att RME-molekylen innehåller syre gör att förbränningen har förutsättningar att bli något gynnsammare. Möjligen kan detta vara förklaringen till att bränsleförbrukningen avviker mindre från dieselförbrukningen än vad maxeffekten gör.

Adblue: Det är känt från tidigare uppgifter och mätningar att NOx-utsläppen (kväveoxider) vid RME-drift blir högre än från diesel. Förbrukningen av Adblue ökar därför normalt vid RME-drift eftersom SCR-systemet kompenserar för det ökade NOx-utsläppet. Vi kunde inte bestämma någon specifik storlek på ökningen då vi hade stora skillnader i mätvärden (+5% – 50%). Tendensen med ökad förbrukning av Adblue vid RME-drift kan vi dock bekräfta. Givarvärdet för NOx efter SCR-systemet visar att NOx-halten i avgaserna är likvärdiga oavsett vilket bränsle som används; systemet kan hantera NOx-utsläppen oavsett bränsle.

Framtidens jordbruk