Hos Lantmännen Maskin kan du funktionstesta din växtskyddsspruta. Vi har utbildade funktionstestare som har certifierats hos Jordbruksverket. Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel måste godkännas av Jordbruksverket för att få användas.

Boka funktionstest

Funktionstest av växtskyddssprutor bokar du via verkstadschefen på din lokala Lantmännen Maskin-anläggning.

Varför ska jag funktionstesta min växtskyddsspruta?

Slitna munstycken med bristfällig vätskefördelning ger ojämn dosering och undermåligt sprutresultat. Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på naturen och ger dålig arbetsmiljö.

Bra för din ekonomi

  • Du slipper onödiga stillestånd när sprutan fungerar som den ska.
  • Du doserar rätt mängd växtskyddspreparat.
  • Du ökar sprutans livslängd.

Bra för miljön

Funktionstest och kalibrering av sprutan ökar precision och säkerhet. Bra för både dig, naturen och för dem som ska ta över efter oss.

Krav på att sprutan är godkänd av Jordbruksverket

För att bli godkänd av Jordbruksverket krävs att sprutan är funktionstestad av en behörig funktionstestare och att den uppfyller ställda krav. Framöver ska växtskyddssprutorna funktionstestas minst vart tredje år.

Men mycket hinner hända på tre år och även mellan testen ska sprutan vara i gott skick. Sprutan behöver kontrolleras innan den används första gången under växtsäsongen och nu har Jordbruksverket tagit fram en checklista till ”Egen teknisk översyn” som bygger på tillverkarnas rekommendationer för underhåll, nationella säkerhetskrav och de krav som ska uppfyllas vid ett funktionstest. I checklistan använder du helt enkelt de moment som passar din spruta. Listan kan också användas som dokumentation så att du har full koll på sprutan.

Även om checklistan till stor del omfattar samma saker som ett funktionstest så ska de inte förväxlas. Funktionstest utförs av certifierade testare med specialutrustning som gör det enklare att upptäcka fel och brister.

Vad händer vid testet?

Efter en okulär besiktning görs ett funktionstest enligt nedan. Pumpkapaciteten kontrolleras och maskinen kalibreras. Vi ger råd om något behöver åtgärdas och självklart får du ett kostnadsförslag.

Att tänka på före testet

Tänk på att vid funktionstest ska sprutan vara väl rengjord in- och utvändigt. Maskinen ska vara kopplad till den traktor som den ska användas tillsammans med. Huvudtanken ska vara fylld med vatten för täthetskontroll. Samtliga filter förutsätts vara rengjorda och alla funktioner i användbart skick.

I normalfallet bör du flytta maskinerna till anvisad testplats för att erhålla så bra testresultat som möjligt.

Vid funktionstestet går funktionstestaren igenom sprutans olika delar för att se att allt fungerar som det ska och att det inte finns något läckage. Eventuella reparationer och justeringar av sprutan kan göras i samband med testet om man så önskar. Funktionstestaren kan också ge råd om såväl kalibrering av sprutan som inställningar för bästa spridningsbild och även tips om du hur ska genomföra din egen tekniska översyn.